ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA UNEI FUNCȚII PUBLICE DE EXECUTIE VACANTĂ DE CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

Nr. 9035 / 09.05.2024                                                   

     

 

A N U N Ț

Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de executie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior

                  

DIRECTIA SANITAR VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR BRAŞOV, județul BRAŞOV, cu sediul în municipiul Brașov, Calea Feldioarei, nr. 20A, CUI 4523126, Telefon: 0268440257, Fax: 0268441722,  E-mail: office-brasov@ansvsa.ro, Web: www.brasov.dsvsa.ro, legal reprezentată prin Director Executiv, dr. PUIU Constantin Viorel, publică anunțul privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante în baza art. VII din OUG nr. 115/2023 – alin.(2) lit.b) și art. VII, alin. (7)/XI/XII din OUG 121/2023 pentru modificarea și completarea Codului administrativ, de Consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului Control Oficial Sănătate și Bunăstare Animală – Compartimentul Nutriția Animalelor și Produse Medicinale Veterinare – ID post 533022.

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de recrutare:

Concursul de recrutare se organizează la sediul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor BRAȘOV din municipiul Brașov, str. Calea Feldioarei, nr. 20A, județul Brașov;

Concursul de recrutare constă în trei probe succesive, după cum urmează:

– verificarea eligibilitatii candidatilor: 29.05.2024 – 04.06.2024;

– proba scrisă: 12.06.2024, ora 11.30;

– interviul ce va fi susținut în maximum 8 zile lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor BRAȘOV din municipiul Brașov, str. Calea Feldioarei, nr. 20A, județul Brașov, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituţiei noastre, respectiv în perioada 09.05.2024–28.05.2024.

Condiții de participare pentru ocuparea funcției publice de executie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Control Oficial Sănătate și Bunăstare Animală – Compartimentul Nutriția Animalelor și Produse Medicinale Veterinare din cadrul D.S.V.S.A. Brașov:

Condiții generale:

Conform art. 465 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice –( conform anuntului de concurs);

g) dovedeşte prin certificat sau, după caz, prin alt tip de document absolvirea unei perfecţionări sau specializări stabilite expres de lege pentru ocuparea unor funcţii publice;

g¹) are cunoştinţe teoretice în domeniul tehnologiei informaţiei, nivel utilizator începător; (nu se aplică funcţiilor publice vacante şi temporar vacante care se ocupă prin concurs organizat în condiţiile prevăzute la art. VII şi art. XV din OUG nr. 121/2023)

g²) îndeplineşte condiţia de ocupare a postului referitoare la obţinerea unui aviz sau a unei autorizaţii, în condiţiile legii, în situaţia în care pentru funcţia publică respectivă este prevăzută ca obligatorie această condiţie de ocupare a postului, justificată de îndeplinirea unor atribuţii care necesită un astfel de aviz sau autorizaţie;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică;

l) i s-a aplicat una dintre modalităţile de ocupare a funcţiilor publice prevăzute la art. 466 alin. (2).

(2) Condiţia de ocupare a funcţiei publice prevăzută la alin. (1) lit. g2) se îndeplineşte în termenele şi condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 Condiții specifice:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe biologice și biomedicale, ramura de știință medicină veterinară, domeniul de licență medicină veterinară, specializarea medicină veterinară;

Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice: 7 ani ;

Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/saptamână.

Perfecţionări (specializări): Cunoștințe teoretice în domeniul tehnologiei informației (necesitate și nivel de cunoaștere) – pentru ocuparea funcției publice este necesară deținerea cunoștințelor teoretice în domeniul tehnologiei informației, cu precizarea nivelului de certificare similar celui de tip ECDL/ICDL:

– Cunoştinţe Operare, MS Office, nivel mediu, se dovedeşte prin documente specifice

 

Bibliografie și tematică

 1. Constituția României, republicată cu tematica Constituția României, republicată;
 2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu tematica Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu tematica Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Partea I, titlul I şi titlul II ale părții a II-a, titlul I al părții a IV-a, titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare cu tematica Partea I, titlul I şi titlul II ale părții a II-a, titlul I al părții a IV-a, titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Ordinul ANSVSA nr. 83/2014 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare, precum şi procedura de înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinară a unităţilor şi activităţilor din domeniul farmaceutic veterinar, cu modificările şi completările ulterioare, cu tematica Normele sanitare veterinare privind condiţiile de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare, precum şi procedura de înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinară a unităţilor şi activităţilor din domeniul farmaceutic veterinar;
 6. Regulamentul (UE) nr. 183/2005, de stabilire a cerințelor privind igiena hranei pentru animale, cu modificările şi completările ulterioare; cu tematica Regulamentul (UE) nr. 183/2005 de stabilire a cerințelor privind igiena hranei pentru animale, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Regulamentul (UE) 2017/625 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, cu modificarile si completarile ulterioare; cu tematica Regulamentul (UE) 2017/625 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, cu modificările si completarile ulterioare;
 8. Regulamentul (UE) nr. 6/ 2019 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind produsele medicinale veterinare si de abrogare a Directivei 2001/82/CE, cu modificarile si completările ulterioare; cu tematica Regulamentul (UE) nr. 6/ 2019 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind produsele medicinale veterinare si de abrogare a Directivei 2001/82/CE, cu modificările și completarile ulterioare.

Atribuţii stabilite în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului:

 1. Sistemul de control intern/managerial SCIM:
 2.  asigură dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul Serviciului Control Oficial Sănătate și Bunăstare Animală;
 3. propune, elaborează şi revizuieşte, dacă este cazul, procedurile specifice pentru activităţile ce sunt necesar a fi procedurate în vederea asigurării dezvoltării SCI/M, la nivelul Serviciului Control Oficial Sănătate și Bunăstare Animală;
 4. identifică riscurile asociate activităţilor pe care le dezvoltă în vederea realizării obiectivelor specifice Serviciului Control Oficial Sănătate și Bunăstare Animală şi care pot conduce la nerealizarea obiectivelor propuse;
 5. Sănătatea şi securitatea în muncă:
 6. îşi însuşeşte şi execută prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
 7. îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.
 8. Conflictul de interese:
 9. nu poate rezolva cereri, lua decizii sau participa la luarea deciziilor care privesc speţe ale persoanelor fizice şi juridice cu care au relaţii cu caracter patrimonial sau care au astfel de relaţii cu rudele sau afinii lor până la gradul II inclusiv;
 10. nu poate exercita activităţi şi ocupa funcţii în alte domenii din sectorul privat care sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile funcţiei ocupate;
 11. nu poate fi implicat/ă în activităţi din domeniul privat care au legătură directă sau indirectă cu proiectele finanţate din programe în cadrul cărora A.N.S.V.S.A. sau instituţiile subordonate acesteia desfăşoară activităţi de gestionare/implementare;
 12. are obligaţia să se abţină de la orice fel de implicare în activităţile specifice D.S.V.S.A. Brașov dacă se regăsește într-una din situaţiile descrise la literele a), b) şi c);
 13. dacă se regăsește în situaţiile descrise la la literele a), b) şi c), are obligaţia să informeze de îndată şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct;
 14. are obligaţia de a sesiza, conform prevederilor legale, toate situaţiile de încălcare a regulilor de integritate stabilite mai sus.
 15. Activitatea de arhivare a documentelor:
 16. Respectă procedura privind circuitul documentelor în cadrul Serviciului Control Oficial Sănătate și Bunăstare Animală, respectiv la nivelul D.S.V.S.A. Brașov;
 17. Responsabil cu realizarea activităţii de arhivare a documentelor de care răspunde, respectiv, documentele sunt grupate pe termene de păstrare şi sunt predate la arhivă pe bază de inventar şi proces verbal. Dosarele vor fi inventariate, numerotate şi certificate.
 18. Respectă şi aplică Regulamentul de organizare internă al D.S.V.S.A. Brașov
 19. In cazul in care conduce autovehiculele din dotarea D.S.V.S.A. Brașov, are obligaţia de a respecta legislaţia specifică (Codul rutier), normele, activităţile, dispoziţiile stabilite prin Procedura generală “Utilizarea autovehiculelor din parcul auto al D.S.V.S.A. Brașov” şi deciziile directorului executiv al D.S.V.S.A. Brașov

Atribuțiile specifice ale postului:

 1. controlează aplicarea prevederilor legislaţiei sanitare-veterinare din domeniul nutriţiei animalelor, precum şi în domeniul punerii pe piaţă şi utilizării produselor medicinale veterinare, a biocidelor şi a altor produse de uz veterinar de către persoanele fizice şi/sau juridice, pe teritoriul de competenţă al D.S.V.S.A.
 2. participă la gestionarea şi soluţionarea alertelor pentru hrana pentru animale, produse medicinale veterinare, a biocide şi alte produse de uz veterinar din raza teritorială a D.S.V.S.A.;
 3. controlează modul de păstrare şi de utilizare a produselor medicinale veterinare, a biocidelor şi a altor produse de uz veterinar şi a furajelor medicamentate, precum şi aplicarea procedurilor de investigare a reacţiilor adverse apărute în urma utilizării de produse medicinale veterinare la animale din raza teritorială a D.S.V.S.A.;
 4. controlează modul în care sunt respectate prevederile actelor normative în vigoare pe teritoriul de competenţă al D.S.V.S.A. cu privire la depozitarea, comercializarea şi utilizarea produselor medicinale veterinare, inclusiv a celor ce conţin substanţe psihotrope, stupefiante şi a celor aflate sub control naţional, precum şi biocidelor şi altor produse de uz veterinar;
 5. controlează modul în care sunt respectate prevederile actelor normative în vigoare cu privire la fabricarea, depozitarea, comercializarea şi utilizarea hranei pentru animale, din raza teritorială a D.S.V.S.A.;
 6. monitorizează şi răspunde de realizarea Planului Naţional de Control Reziduuri şi al Planului anual de prelevare şi testare a produselor medicinale veterinare pe teritoriul de competenţă al D.S.V.S.A.;
 7. participă la gestionarea şi soluţionarea alertelor de reacţii adverse apărute în urma utilizării de produse medicinale veterinare la animale, prin anchete desfăşurate la nivel local;
 8. controlează activitatea unităţilor farmaceutice veterinare şi a unităţilor în care se desfăşoară activităţi de asistenţă medical veterinară pe teritoriul de competenţă al D.S.V.S.A.;
 9. controlează activitatea de depozitare şi comercializare a hranei destinate animalelor de companie din petshop-uri şi cea a unităţilor de deratizare, dezinfecţie şi dezinsecţie (DDD) din raza teritorială a D.S.V.S.A.;
 10. controlează mijloacele şi condiţiile de fabricaţie a hranei pentru animale, în baza legislaţiei sanitare veterinare, precum şi condiţiile utilizării proteinei de origine animală în hrana animalelor de fermă, din raza teritorială a D.S.V.S.A.;
 11. controlează şi verifică punerea în aplicare a procedurilor bazate pe principiile HACCP, ale unităţilor din domeniul nutriţiei animalelor, din raza teritorială a D.S.V.S.A.;
 12. dispune măsurile legale de sancţionare contravenţională pentru încălcările legislaţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor constatate în urma controalelor
 13. participă la gestionarea alertelor iniţiate în cadrul S.R.A.A.F. pe domeniul de competenţă
 14. monitorizează şi răspunde de realizarea Planului Cifric de control oficial al hranei pentru animale, pe teritoriul de competenţă al D.S.V.S.A.;
 15. monitorizează şi informează A.N.S.V.S.A., asupra reacţiilor adverse apărute la animale în urma administrării de produse medicinale veterinare, din raza teritorială a D.S.V.S.A.;
 16. raportează la A.N.S.V.S.A. rezultatele activităţii de control a unităţilor farmaceutice veterinare, unităţilor în care se desfăşoară activităţi de asistenţă medical veterinară şi a unităţilor din domeniul nutriţiei animalelor, din raza teritorială a D.S.V.S.A..
 17. monitorizează şi raportează conducerii D.S.V.S.A. rezultatul acţiunilor de control în domeniul său specific de activitate, pe teritoriul de competenţă al D.S.V.S.A.;
 18. realizează acţiuni de control în vederea identificării fraudelor şi altor activităţi ilicite ce aduc atingere intereselor publice şi private şi/sau sănătăţii animale în domeniul nutriţiei animale;
 19. realizează controale specifice şi asigură completarea şi transmiterea documentaţiei către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu privire la modul de respectare de către agricultori a SMR referitoare la domeniile specifice de competenţă;
 20. efectuează controale oficiale la destinație, în cazul comerțului intracomunitar/importului de produse medicinale veterinare și hrană pentru animale în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în cazul notificării de către Biroul/Compartimentul Autorizare, Înregistrare, TRACES şi gestiunea activităţii de Import-Export;
 21. realizează controale oficiale prin metode şi tehnici adecvate, în domeniul specific de activitate, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu Programele de Supraveghere şi Control aprobate de A.N.S.V.S.A. şi Programul Naţional Cadru de Control în domeniul de competenţă, întocmeşte raportările specifice şi le transmite la A.N.S.V.S.A.
 22. răspunde la solicitările altor structuri din cadrul instituţiei sau ale A.N.S.V.S.A., precum şi ale persoanelor fizice şi juridice, privind domeniile de competenţă, conform legislaţiei în vigoare;
 23. soluţionează petiţiile primite în responsabilitatea sa şi comunică răspunsurile către Biroul/Compartimentul Autorizare, Înregistrare, TRACES şi gestiunea activităţii de Import- Export, având în vedere respectarea termenului legal de răspuns către petent, în conformitate cu prevederile legale;
 24. răspunde de elaborarea şi avizarea planurilor de măsuri/acţiuni faţă de recomandările/măsurile primite în urma auditurilor/controalelor interne şi externe a activităţilor specifice, precum şi de realizarea acestora în termenele stabilite, în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare;
 25. realizează şi alte activităţi dispuse de conducerea instituţiei, în baza legislaţiei în vigoare, în limita competenţelor specifice;
 26. efectuează controalele oficiale prin metode şi tehnici adecvate, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, precum şi cu procedurile şi ghidurile aprobate de A.N.S.V.S.A
 27. aplică sancţiuni contravenţionale principale şi complementare şi poate propune suspendarea şi/sau interzicerea activităţii unităţilor supuse autorizării/înregistrării sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, în urma constatării deficienţelor/neconformităţilor în controlul oficial efectuat, în conformitate cu prevederile legale.
 28. întocmeşte proiectul de Plan cifric anual în baza Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor şi Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor şi îl supune spre avizare conducerii D.S.V.S.A
 29. monitorizează şi răspunde de realizarea Planurilor cifrice anuale aprobate.
 30. răspunde de întocmirea anchetelor epidemiologice şi de întocmirea documentaţiei conexe declarării, notificării, combaterii şi stingerii focarelor de boli transmisibile la animale şi de la animale la om, în conformitate cu normele stabilite de A.N.S.V.S.A. şi legislaţia în vigoare
 31. realizează controale specifice şi asigură completarea şi transmiterea documentaţiei către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu privire la modul de respectare de către agricultori a SMR referitoare la domeniile specifice de competenţă.
 32. stabileşte şi dispune aplicarea măsurilor de confiscare a animalelor vii, de reţinere oficială/sechestru, de retragere şi/sau distrugere a produselor şi subproduselor alimentare sau nedestinate consumului uman, de origine animală şi non-animală, a produselor medicinale veterinare, hranei pentru animaleşi a altor produse supuse controlului sanitar-veterinar, respectând prevederile legislaţiei în vigoare din domeniul sanitar – veterinar şi al siguranţei alimentelor, în urma controlului oficial, şi verifică modul de realizare a acestor măsuri, precum şi modul de corectare a neconformităţilor care au determinat aplicarea acestor măsuri.
 33. participă împreună cu alte instituţii abilitate, la acţiuni comune de control oficial sau la verificarea şi cercetarea unor presupuse abuzuri şi ilegalităţi în domeniul specific de activitate.
 34. răspunde de întocmirea corectă, potrivit legislaţiei specifice, a Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.
 35. intervine, în cazul unei epizootii, în gestionarea crizei, şi stabileşte împreună cu autorităţile şi instituţiile competente strategia necesară combaterii epidemiei.
 36. participă la instruiri dispuse de A.N.S.V.S.A precum si participă la realizarea misiunilor întreprinse de DG SANTE, în domeniul sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, prin prezentarea activităţii proprii, precum şi la realizarea misiunilor de audit întreprinse de către A.N.S.V.S.A.
 37. realizează şi alte activităţi dispuse de conducerea instituţiei, în baza legislaţiei în vigoare, în limita competenţelor specifice.

Dosarele de înscriere vor conţine în mod obligatoriu:

a) formularul de înscriere prevăzut la art. 137 lit. b) din Anexa nr. 10 din OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare prin raportare la art. VII din OUG nr. 121/2023;

b) copia cărţii de identitate;

c) copia actului doveditor emis de autorităţile competente, în cazul în care a intervenit schimbarea numelui consemnat în certificatul de naştere;

d) copia carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea postului deţinut, potrivit prevederilor din prezentul cod, după caz;

e) copii ale diplomelor de studii sau echivalente, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări sau deţinerea unor competenţe specifice, după caz;

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior demarării etapei de selecţie de către medicul de familie al candidatului, şi a avizului psihologic eliberat pe baza unei evaluări psihologice organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii, valabil potrivit prevederilor legale;

g) cazierul judiciar;

h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică;

i) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, privind faptul că, în ultimii 3 ani, persoana nu a fost destituită sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare.

Pentru funcţiile publice de conducere, dosarul de concurs include şi copia diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau a diplomei echivalente conform prevederilor art. 57 alin. (2) din Legea nr. 199/2023, cu modificările şi completările ulterioare.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere. În acest caz, candidatul declarat admis la proba de verificare a eligibilităţii şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia să completeze dosarul de concurs pe tot parcursul desfăşurării etapei de selecţie, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire în funcţia publică. În situaţia în care, la înscrierea la concurs, candidatul solicită expres preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Conform dispozițiilor art. VII alin. (15) din OUG nr. 121/2023 coroborate cu cele ale art. 38 alin. (7) din Anexa 10 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, modelul orientativ al adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată care atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor este prevăzut la art. 137 lit. e) din Anexa 10 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

 Modalitatea de înscriere la concurs

Potrivit dispozițiilor art. VII alin. (17) din OUG nr. 121/2023, dosarul de concurs se poate depune personal de către candidat, se poate transmite prin intermediul unui serviciu de curierat sau se poate transmite în format electronic, la adresa de e-mail indicată de autoritatea sau instituţia publică în anunţul de concurs. Dosarelor de concurs transmise de candidaţi la adresa de e-mail indicată de autoritatea sau instituţia publică în anunţul de concurs după terminarea programului de lucru al autorităţii sau instituţiei publice, dar în perioada de depunere a dosarelor de concurs, li se atribuie număr de înregistrare în ziua lucrătoare următoare, iar dosarul de concurs este considerat ca fiind depus în termen.

Documentele care constituie dosarul de concurs se depun în copie, cu obligaţia candidatului de a prezenta secretarului comisiei de concurs originalele acestor documente, pentru certificare pentru conformitate cu originalul, până cel târziu la data desfăşurării probei interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire în funcţia publică în cazul promovării concursului.

FORMULAR DE INSCRIERE

ADEVERINTA

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției Sanitară – Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Brașov şi la secretarul comisiei de concurs, doamna jr. Doboș Ioana Daniela, tel. 0268440257, e-mail: dobos.daniela-bv@ansvsa.ro.

Afișat în data de 09 mai 2024, ora 09.30 la sediul și pe pagina de internet a Direcției Sanitară – Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Brașov.